09 August 2010

ศาสนาคืออะไร

ศาสนา คืออะไร
ศาสนา มีไว้เพื่ออะไร 
หลักคำสอน พระพุทธศาสนา มีอะไรบ้าง

๑. ศาสนา คืออะไร ศาสนาคือคำสอนขององค์พระศาสดาแต่ละพระองค์ เช่น
    - ศาสนาคริสต์ คือ คำสอนของพระเยซูเจ้า
    - ศาสนาอิสลาม คือ คำสอนของพระอัลลอฮ์ มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลลอฮ์
    - ศาสนาพุทธ คือ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
    - ศาสนาอื่น ๆ ก็คือ คำสอนขององค์ศาสดาแต่ละพระองค์ตามศาสนาหรือลัทธิความเชื่อของศาสนานั้น ๆ

๒. ศาสนามีไว้เพื่ออะไร

    - ศาสนาทุกศาสนามีไว้เพื่อสอนให้มนุษย์ละชั่วประพฤติดี
    - ศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนา มีไว้เพื่อสอนให้มนุษย์ละเว้นการประพฤติชั่ว ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ให้ประพฤติแต่ความดี ด้วยกาย วาจา ใจ และชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ จากกิเลสทั้งสามอย่าง คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่ครอบงำจิตใจให้หมดสิ้นไป

๓. หลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้าง หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา มีไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตาม โดยแบ่งลำดับขั้นจากระดับต้นถึงระดับสูง ดังนี้
- ทาน
- ศีล
- สมาธิ
- ปัญญา
ทาน คือ การให้ แบ่งได้ ๔ ประเภท ดังนี้
  ๑) อามิสทาน
  ๒) วิทยาทาน
  ๓) อภัยทาน
  ๔) ธรรมทาน
 ...อ่านต่อ...

No comments:

Post a Comment